Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Biedrība realizējusi vēl vienu projektu vides aizsardzības jomā

Biedrība realizējusi vēl vienu projektu vides aizsardzības jomā - Mālpils zivīm

Š. g. janvārī iesniedzām projekta pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) fonda līdzekļu piesaistei ar nosaukumu “BIEDRĪBAS "MĀLPILS ZIVĪM" VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU TEHNISKAIS UN PROGRAMMU NODROŠINĀJUMS”.  Galvenā projekta ideja: lai kvalitatīvāk realizētu biedrības mērķu: "Dabas un zivju resursu aizsardzība" un "Bērnu un jauniešu izglītošana vides jautājumos" sasniegšanu, būtu jānodrošina vides inspektoru un pašvaldības pilnvaroto personu praktiskās darbības lauku apstākļos ar atbilstošu aprīkojumu, kā arī biedrības biedru, bērnu un jauniešu un citu iedzīvotāju izglītošana dažādos semināros, lekcijās, apmācībās vides aizsardzības jomā.

Šim nolūkam ir nepieciešamas mūsdienu tehnoloģijām atbilstošs aprīkojums, apmācību tehnoloģijas un tehnika gan lauku apstākļos (piemēram biedrības ikgadu organizētajās bērnu un jauniešu vasaras nometnēs, izbraukuma semināros, inspektoru reidos), gan telpās (piem. izglītojošo vai kultūras iestāžu specializētos kabinetos vai zālēs). Šādam nolūkam ideāli piemērotas ir mobilas interaktīvās tāfeles ar iebūvētu datoru un projektoru, kas ātri uzstādāmas un pielietojamas bez speciāliem galdiem, plauktiem vai paliktņiem ar atbilstošo programmu nodrošinājumu, kā arī video kamera ar nakts redzamības ierakstu. Interaktīvā tāfele dotu iespēju auditorijai praktiski jebkurā vietā, kur ir elektrība, lielformātā demonstrēt sagatavotos materiālus, prezentācijas, jebkuras videofilmas, foto bildes, attēlot datora ekrānā esošo informāciju, ar elektroniskajiem zīmuļiem daudzkrāsaini uz tās zīmēt, rakstīt, attēlot diagrammas un veikt virkni citu darbību.

Ar videokameru būtu iespējams iemūžināt daudzos biedrības pasākumus un pēc tam tos demonstrēt gan pieredzes semināros, gan prezentācijas materiālos, gan veidojot citus videomateriālus. Videokamera arī ir neaizstājams instruments vides inspektoru rokās, kad jāfiksē konkrēti pārkāpumi vides jomā, it īpaši zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas jomā, t.sk. nakts apstākļos, konkrēti, kontrolējot Zvejniecības likuma, Latvijas makšķerēšanas noteikumu un licencētās makšķerēšanas noteikumu izpildi. Papildus bija paredzēts iegādāties arī ārējo cieto disku, uz kura glabāt sagatavotos materiālus, dublēt un glabāt biedrības rīcībā esošo informāciju, kā arī ietilpīgu zibatmiņu (flešu), ar kuras palīdzību ērti pārnesāt un izmantot biedrības rīcībā esošo elektroniski sagatavoto informāciju.

Š. g. 25. aprīlī LAD pieņēma lēmumu atbalstīt šo projektu un piešķīra 8300.90 EUR šī projekta realizācijai. Tālākā projekta virzība, saskaņā ar pastāvošo procedūru prasīja zināmu laiku un tikai oktobra mēnesī visas augstākminētās preces nonāca biedrības īpašumā. Nupat LAD darbinieki uz vietas pārbaudīja preču atbilstību iepirkuma specifikācijas prasībām un visumā atzina, ka praktiski nekādu atkāpju, līdz ar to atzīstot, ka projekts ir pabeigts pilnībā.

Līdz ar to esam ieguvuši vērtīgus pamatlīdzekļus, ar kuru palīdzību turpmāk varēsim labāk sagatavot bērnu nometņu tematiskās nodarbības, apmācīt savus biedrus dažādos vides aizsardzības jautājumos, rīkot seminārus, biedru kopsapulces, iemūžināt video un audio materiālos dažādas biedrības veiktās aktivitātes, veidot video filmas, tās demonstrēt uz iegādātās interaktīvās tāfeles. Augstākminētā sakarā, lai vēl efektīvāk izmantotu iegādāto aparatūru, noslēdzām sadarbības līgumu ar Mālpils vidusskolu, kura arī pievērš pastiprinātu uzmanību vides aizsardzībai, tā ir ieguvusi starptautiskās Ekoskolas statusu un Zaļā Karoga balvu, tā apliecinot savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā. Šīs skolas skolotāja Gunta Bahmane ir ilggadēja mūsu biedrības biedre un bērnu vasaras nometņu vadītāja, viņa arī saņēma savā atbildībā un rīcībā esošo interaktīvo tāfeli un turpmāk savā darbībā gatavos ar vides aizsardzību saistītos materiālus, kurus laikos, kad tāfele nebūs vajadzīga biedrības aktivitātēm, izmantos mācību procesā darbā ar bērniem un jauniešiem.


Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs.
 

Atpakaļ