Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

ELFLA projekts jauno makšķernieku vajadzībām

ELFLA projekts jauno makšķernieku vajadzībām - Mālpils zivīm

Šogad jau piekto reizi rīkojām bērnu un jauniešu vasaras 3 dienu nometni ar vides aizsardzības un makšķerēšanas sporta tematiku. Kā vienmēr dalībai nometnē bija liela interese ne tikai no Mālpils novadā dzīvojošo ģimeņu bērniem, bet arī no daudzos citos novados un pilsētās dzīvojošām ģimenēm.Kopā pieteicās 47 bērni, aptuveni puse no tiem mālpilieši, puse – ciemiņi. Atšķirībā no citiem gadiem, kad nometnes rīkojām, piesaistot tikai Mālpils pašvaldības dotāciju, vietējo uzņēmēju ziedojumus, un vecāku līdzfinansējumu, pašiem nometnes organizēšanā un nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem strādājot sabiedriskā kārtā, t. i. nekādu atalgojumu nesaņemot, šogad jau izdevās šādu nometni nodrošināt gan piesaistot ES struktūrfondu, gan valsts budžeta līdzekļus.

 

2013. gada pavasarī iesniedzām projekta pieteikumu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) fonda līdzekļu piesaistei ar nosaukumu “BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES "ASARĪTIS 2014" FUNKCIONĀLĀ NODROŠINĀŠANA” un rudenī saņēmām lēmumu par līdzekļu piešķiršanu 4194 LVL apmērā. Projekts paredzēja arī apmēram tikpat liela līdzfinansējuma piesaisti no biedrības puses. Projekta līdzfinansējumam tāpat kā citus gadus bijām iecerējuši griezties pie vietējās pašvaldības, uzņēmējiem un bērnu vecākiem, piesaistīt arī pašas biedrības līdzekļus no biedru naudu iemaksām un licencētās makšķerēšanas licenču tirgošanā iegūtos līdzekļus. Taču negaidīti šie līdzekļi atnāca pavisam no citas puses. Izrādās, ka par mūsu aktivitātēm ieinteresējās LR Saeimas deputāti un gada pēdējos valsts budžeta grozījumos atrada iespēju mūsu nometnes nodrošināšanai piešķirt 5000 EUR, kurus ieskaitīja Mālpils novada pašvaldībai, kura savukārt, noslēdzot attiecīgu deleģējuma līgumu, tos pārskaitīja mūsu biedrības kontā. Tā, jau ilgi pirms pašas nometnes norises, mēs ieguvām drošu un ļoti labu finansējumu gan pašas nometnes nodrošināšanai, gan pašas biedrības darbības mērķu sasniegšanas nodrošināšanai.

 

ELFLA projekta ietvaros izdevās iegādāties portatīvo datoru, digitālo fotoaparātu un laminatoru, kurus tagad varēsim izmantot ne tikai daudzu nākotnē organizējamo bērnu nometņu nodrošināšanai, bet arī citu biedrības veicamo aktivitāšu norisēm. Piesaistot profesionālu firmu, izdevās arī izstrādāt jaunu biedrības mājas lapu. Lai nodrošinātu nometnes bērnu higiēnas prasības, izdevās iegādāties arī trīs pārvietojamās tualetes, kuras izmantosim ne tikai nometņu nodrošināšanai, bet arī citiem biedrības organizētajiem pasākumiem – sacensību norišu, licencētās makšķerēšanas dalībnieku vajadzību nodrošināšanai, labprāt izpalīdzēsim ar tām arī pašvaldībai vai citām organizācijām gadījumos, kad tās organizē kādus masu pasākumus. Bez tam šī projekta ietvaros izdevās sakārtot arī zemes platību 2 ha platībā pie Brūnu HES, uz kuras parasti notiek nometnes, kā arī atbrīvot no krūmu apauguma Brūnu HES ūdenskrātuves piekrastes joslu 10 m platumā un 1 km garumā, tā nodrošinot ērtu pieeju ūdenskrātuvei jaunajiem makšķerniekiem saviu iemaņu pilnveidošanai. To izdevās nodrošināt, iegādājoties no šī ELFLA fonda jaunu zāles pļāvēju un krūmgriezi, kurus turpmāk izmantosim ne tikai nometņu norises vietu sakārtošanai, bet arī biedrības apsaimniekojamo ūdenskrātuvju krastu appļaušanai, Mergupes dabas takas uzturēšanas un citu aktivitāšu nodrošināšanai.

 

No valsts budžeta saņemtie līdzekļi tika izmantoti nometnes bērnu ēdināšanas nodrošināšanai, dažādu ar nometnes organizēšanu saistīto saimniecisko vajadzību un preču iegādes nodrošināšanai, balvu iegādei nometnes noslēguma pasākuma organizēšanai, kā arī beidzot - nometnes personāla algošanai, attiecīgo nodokļu nomaksai un grāmatvedības pakalpojumu nomaksai.

 

Acīmredzot, šāda tik veiksmīga vienas nometnes norise var būt tikai vienu reizi daudzos gados. Taču tas mūs neatturēs no šādu pasākumu rīkošanas nākotnē, esam gatavi arī turpmāk strādāt sabiedriskā kārtā, vēl jo vairāk tāpēc, ka ar šogad realizēto projektu šīm aktivitātēm ir ielikts pamatīgs pamats.

 

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

Atpakaļ