Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Jauno makšķernieku un vides izglītības interešu pulciņa vasaras nometne „ASARĪTIS”

Jauno makšķernieku un vides izglītības interešu pulciņa vasaras nometne „ASARĪTIS” - Mālpils zivīm

 

 

 

 

 

 

 

Jau vienpadsmito gadu pēc kārtas Mālpils novadā pie Brūnu HES notiek bērnu un jauniešu labi apmeklētā un ilgi gaidītā trīs dienu vasaras nometne jaunajiem makšķerniekiem „ASARĪTIS”. 50 bērni vecumā no 9 līdz 16 gadiem šogad ieradušies Mālpilī no visas Latvijas, jo izrādās šāda tematiska nometne šogad Latvijā ir vienīgā.

 

No 24. līdz 26. jūlijam bērni un jaunieši gan zēni, gan meitenes dzīvoja telšu pilsētiņā pie Brūnu HES, ne tikai pavadot laiku vakara un rīta copēs, bet arī klausoties dažādas lekcijas un vārot pašu saķerto zivju zupu. Šogad nometnē varēja iegūt zināšanas par makšķerēšanas veidiem, makšķerēšanas piederumu sagatavošanu, aprīkojumu, ēsmām, kā arī par vides izglītības un aizsardzības jautājumiem. Par dabas, it īpaši zivju resursu, aizsardzību savās zināšanās un pieredzē dalījās Valsts vides dienesta inspektors Andris Zebauers, ar savu pieredzi vides aizsardzības jautājumos dalijās un praktiskās nodarbības novadīja Latvijā pazīstamais un populārais ihtiologs un makšķernieks Māris Olte, par zivju barības maisījumiem stāstīja un praktiskās nodarbības novadīja biedrības “Mālpils zivīm” biedrs, Siguldas veikala “Copes nams” darbinieks Jānis Greiškāns, tāpat teorētiskās un praktiskās nodarbības siningošanā novadīja Latvijā pazīstamais makšķerēšanas sporta meistars un TV raidījumu producnts Edgars Zveja, sacensības pludiņmaksķerēšanā, vizuļa mešanā mērķī jeb kastinga disciplīnās - biedrības “Mālpils zivīm” biedri, jau tradicionāli kārtējo gadu pēc kārtas atraktīvas spēles un sacensības organizēja un vadīja Brūnu HES īpašniece Kristīne Jonīte-Jurkēviča. Vakarā pie ugunskura nometnes bērni varēja dalīties par dienā gūtajiem iespaidiem, un, protams, klausīties savus un pieaugušo makšķernieku stāstus par piedzīvojumiem Latvijas un pasaules ūdeņos.
Nometnes organizators – biedrības „Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš par nometnes norisi stāsta: Šādas nometnes organizēšana ir diezgan darbietilpīgs un dārgs pasākums, tāpēc tās nodrošināšanā bija jāiesaista daudzus palīgus un sponsorus. Visi nometnes darbinieki veica brīvprātīgā darba pienākumus, par to atlīdzību nesaņemot. Tāpēc vislielākā atzinība un pateicība jāizsaka nometnes vadītājai Guntai Bahmanei, nometnes vadītājas palīgiem Imantam Andersonam, Sandim Puksim, Gintam Zundem, Daigai Karlsonei, Helēnai Zvejai, Sanijai Zanbergai, Alenam Ozolņam, Mārtiņam Lejiņam, Sandrim Jonānam. par bērnu drošību un kārtību atbildīgajam - ilggadējam biedrības biedram Guntim Lejiņam, par ekskursijas organizēšanu un novadīšanu uz zivju audzētavu “Kārļi” pateicība biedrības valdes loceklim Saulim Mihelsonam, par bērnu savlaicīgu ēdināšanu – Inesei Jonānei, Līvai Luīzei Vorobjovai, par nometnes dalībnieku veselības stāvokļa uzraudzīšanu – Jolantai Epaltei.
Liels paldies par naudas līdzekļu piešķiršanu un dažāda citāda rakstura palīdzību jāizsaka mūsu sponsoriem – Mālpils novada domei, personīgi domes priekšsēdētājai Solvitai Strausai, priekšsēdētājas vietniekam Valtam Mihelsonam un izpilddirektoram Agrim Bukovskim, SIA „Brūnu HES” īpašniecēm Vinetai Jonītei un Kristīnei Jonītei- Jurkēvičai, SIA“KVIST” vadībai, par balvu nodrošināšanu nometnes dalībniekiem –veikalu tīkla ‘’ Salmo’’īpašsniekiem…………., Siguldas veikala „Copes nams” īpašniekam Mārim Nuķim, veikala “GARDS” īpašniekam Edgaram Zvejam, par zivju barības maisījumu dāvinājumu- SIA “KG LATVIJA” un personīgi Kristīnei Lārmanei, par sadarbību makšķerēšanas sporta veicināšanā Mālpils novadā liela atzinība jāizsaka Latvijas makšķernieku sporta federācijai (LMSF), par savas produkcijas – slieku dāvināšanu Mālpils biotehnoloģiju centram, personīgi Larsenam Pulturam.

Šī gada nometne atšķīrās no daudzām citām iepriekšējām ar to, ka šogad izdevās atrast papildus līdzekļus, piesaistot ES struktūrfondu naudas līdekļus. Konkrēti, pateicoties LAD un Rīgas rajona lauku attīstības biedrības (RRLAB) izsludinātajai LEADER projektu iesniegšanas 6.kārtai, rīcībā – 2.2. (Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība), biedrībai radās izdevība sagatavot projektu ar nosaukumu “BĒRNU UN JAUNIEŠU IKGADA VASARAS NOMETNES “ASARĪTIS” NORISES NODROŠINĀŠANA 2020. GADĀ” un iesniegt konkursa izvērtēšanai. Projekta ietvaros tika paredzēts iegādāties tentus – slēgtas nojumes nometnes dalībnieku ēdināšanas un nodarbību nodrošināšanai, nometnes personāla organizatoriskajām vajadzībām, atbilstošu nepieciešamo solu un galdu iegādi, 60 makšķerkātu un to turētāju iegādi.

 

 
Pēc projektu izvērtēšanas, saņēmām konkursa administrējošās organizācijas- Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par mūsu iesniegtā projekta apstiprināšanu par kopējo summu EUR 3263.28.
Projekta ietvaros paredzētās preces jau iegādātas un tika izmantotas šī gada nometnes organizēšanā.
Izsakām lielu pateicību Eiropas Lauksaimniecības Fondam lauku attīstībai (ELFLA), LAD un RRLAB vērtēšanas komisiju darbiniekiem par pozitīvu projekta vērtējumu un atbilstošo līdzekļu piešķiršanu, biedrības “Mālpils zivīm” valdes loceklim Vladislavam Komarovam par projekta dokumentācijas un projekta pieteikuma sagatavošanu, LAD projektu konsultantei Lindai Cinītei par ļoti kvalitatīvām un laipni sniegtām konsultācijām projekta pieteikumā konstatēto neplnību novēršanā, Mālpils novada domes projektu vadītājai Elitai Kārkliņai par metodisko palīdzību projekta pieteikuma sagatavošanā.

Šādas nometnes organizēšana ir paredzēta arī nākošajos gados – galvenokārt biedrības biedru bērniem, kuri par katru savu bērnu veic līdzmaksājumu 30 EUR. apmērā, pārējo vecāku līdzmaksājums – 60 EUR. Gadījumā, ja šādi līdzmaksājumi bija apgrūtinoši, biedrības valde lēma par vecāku atbrīvošanu no tiem, tā vietā iesaistot vecākus nometnes organizēšanas darbos. Nometnes pakalpojumus izmantoja arī bērni no citām Latvijas vietām, par to informāciju iegūstot internetā, galvenokārt biedrības mājas lapā www.malpilszivim.lv.

 

Protams, nometnes bērni arī makšķerēja un viņu lomi tika svērti un vērtēti pēc starptautiskās lomu uzskaites sistēmas, punktus piešķirot gan par kopējo zivju skaitu gan par kopējo svaru. Uzvarētāju un dalībnieku sacensību potokoli:

Makšķerēšanas sacensību rezultāti

 

Noslēgumā biedrības “Mālpils zivīm” valde aicina arī citu bērnu vecākus iesaistīt savus bērnus šajā tautai tik populārajā makšķerēšanas sportā, tādas nometnes nodrošina bērniem atbilstošās zināšanas un iemaņas, bērni iegūst veselīgu hobiju visai savai turpmākajai dzīvei, ļauj tikties ar valsts un pasaules ievērojamākiem šī sporta veida pārstāvjiem.

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priešsēdētājs,
Nometnes “ASARĪTIS” organizētājs
Realizētā LEADER projekta vadītājs

Normunds Ozoliņš
 


 

 

Atpakaļ