Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Mālpils dabas taka

Mālpils dabas taka - Mālpils zivīm

20. septembrī notika sengaidītās dabas takas atklāšana, ko mūsu biedrība Mālpils zivīm realizēja, izmantojot ES Zivsaimniecības fonda līdzekļus 19556.24 latu apmērā.
 

Domāju, ka šis būtu arī īstais brīdis izteikt pateicību visiem tiem cilvēkiem un organizācijām, kas bija iesaistīti projekta realizācijā.

 
Pirmkārt pateicību jāizsaka Mālpils novada domei, Evanģēliski luteriskajai baznīcai un SIA „Mežu fondi” par to, ka atļāva uz saviem zemes īpašumiem šādu projektu realizēt un to lietot turpmāk vismaz 7 gadu garumā, liels paldies jāizsaka SIA „ALA LIGNEA” darbiniekiem un personīgi Laurim Epaltam, kura firma ļoti kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu praktiski realizēja projektu tādā izskatā, kādu mēs to redzam tagad.

Liels paldies jāizsaka arī projekta vadītājam, mūsu biedrības valdes loceklim Saulim Mihelsonam, kā arī valdes loceklim Gunāram Krūmiņliepam, kuri ikdienā piedalījās praktiskajā dabas takas ierīkošanā un darbu uzraudzībā. Paldies jāizsaka arī mūsu novadniekiem Lindai Karganei un Esmeraldai Tālei, kuru savulaik izstrādātās dabas takas projekta pamatidejas tika liktas par pamatu mūsu realizētajai takai dabā.

Taču dabas taka nav vienīgais projekts, ko mūsu biedrība sagatavoja un iesniedza vērtēšanai ne tikai ES Zivsaimniecības fondā (EZF), bet arī ES Eiropas lauksaimniecības fondā lauku attīstībai (ELFLA). Šogad startējām vēl ar trim projektiem un nupat saņēmām paziņojumus, ka divi no tiem apstiprināti, vienam, diemžēl, līdzekļu trūkuma dēļ finansējums atteikts.

EZF fonds ir apstiprinājis mūsu iesniegtā projekta „Biedrības "MĀLPILS ZIVĪM" darbības mērķu funkcionālā nodrošināšana” pieteikumu un piešķīris finansējumu 5672.11 latu apmērā. Šī projekta ietvaros biedrība iegādāsies astoņas 2-3 vietīgas airu laivas, kas tiks izmantotas biedrības apsaimniekojamajās Mālpils centra, Mālpils HES un Brūnu HES ūdenskrātuvēs, varbūt arī kādos citos ūdeņos, kuras varēs izmantot galvenokārt biedrības biedri un citi entuziasti savu ar makšķerēšanas sportu saistīto interešu apmierināšanai. Bet ne tikai – tās tiks piedāvātas par nelielu samaksu arī jebkuram Mālpils novada iedzīvotājam izbraukumiem pa ūdenskrātuvēm kopā ar ģimeni vai kā citādi. Šāds pakalpojums būs pieejams jau no nākošā gada maija mēneša.

Šī projekta ietvaros tiks ierīkota arī dzeramā ūdens apgāde no avotiņa līdz bērnu nometņu atrašanās vietai pie Brūnu HES. Kā jau vairākkārt tika informēts, biedrība katru gadu rīko 40-50 bērnu un jauniešu – jauno makšķernieku vasaras trīs dienu nometnes, kurās pieredzējušu pedagogu un makšķerēšanas sporta speciālistu vadībā apgūst gan dabas un apkārtējās vides aizsardzības un saglabāšanas zināšanas, gan iegūst praktiskās iemaņas dažādos makšķerēšanas sporta veidos. Nometnes dalībnieku ēdināšanu nodrošina firma „Žaks 2” (arī Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamatskolas audzēkņu), t. sk. arī piegādā svaigu dzeramo ūdeni. Izbūvējot augstākminēto ūdens apgādes sistēmu no netālā avotiņa, nometnes dalībnieki, kā arī jebkurš makšķernieks vai ūdens tūrists, kurš apmeklēs Brūnu HES teritoriju vasaras sezonā, varēs izmantot augstvērtīgu avota dzeramo ūdeni slāpju veldzēšanai.

ELFLA fonds ir apstiprinājis mūsu iesniegtā projekta „Bērnu un jauniešu vasaras nometnes „ASARĪTIS 2014” funkcionālā nodrošināšana” pieteikumu un piešķīris finansējumu 4194.32 latu apmērā. Projektu rakstījām ar domu iegādāties biedrības vajadzībām pamatlīdzekļus, kas nepieciešami biedrības, kā organizācijas darbības nodrošināšanai. Projekts paredzēja piešķirt līdzekļus dažādu ar lauku vidi saistītu pasākumu organizēšanai. T.k. augstākminētās nometnes mēs līdz šim bijām organizējuši jau četrus gadus, piesaistot fizisko un juridisko personu ziedojumus, pašvaldības piešķirto dotāciju, vecāku līdzfinansējumu, kā arī nometnes organizācijā iesaistīto personu brīvprātīgo darbu, kuri par darbu atlīdzību nesaņēma, radās ideja, ka šādai nometņu idejai varētu piesaistīt ES fondu līdzekļus. Biedrībai līdz šim kā vienīgais pamatlīdzeklis piederēja daudzfunkcionāls printeris, pārējā orgtehnika tika patapināta no biedrības biedru personīgiem līdzekļiem. Pateicoties šim projektam, tagad mēs varēsim iegādāties portatīvo datoru, fotoaparātu, jaudīgu laminatoru, zāles pļāvēju un krūmgriezi, profesionāla firma izstrādās jaunu biedrības mājas lapu www.malpilszivim.lv, kā arī tiks izgatavotas trīs pārvietojamas tualetes gan bērnu nometnes vajadzībām, gan dažādu biedrības rīkotu masu pasākumu vajadzībām (būsim gatavi šīs tualetes aizdot arī citu Mālpils novada organizāciju rīkotajiem masu pasākumiem).

Diemžēl, līdzekļu trūkuma dēļ, netika apstiprināts mūsu iesniegtais projekts ELFLA fondā. Tas paredzēja piesaistīt fonda līdzekļus vairāku laipu un rampu izbūvei mūsu apsaimniekojamajās ūdenskrātuvēs, ko izmantotu daudzie makšķernieki ērtākai makšķerēšanai no krasta, kā arī jebkurš iedzīvotājs atpūtas un relaksācijas nolūkā. Ceram šo ideju realizēt nākotnē citos fondos un projektu konkursos.

Par citām idejām: Nupat izsludināts papildus projektu iesniegšanas konkurss EZF fonda līdzekļu piesaistei. Arī mūsu biedrība gatavo projekta pieteikumu ar mērķi nodrošināt Mālpils iedzīvotāju un tūristu pieejamību Mālpils novada kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, konkrēti – šī projekta ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju tiltiņu pāri Mergupei no Mālpils viduslaiku pilskalna līdz mūsu ierīkotajai dabas takai Mergupes otrā pusē, kā arī labiekārtot avotiņa teritoriju, kas atrodas pilskalna pakājē. Kā mums veiksies - nezinu. Novēliet mums veiksmi un, ja ideja realizētos dzīvē, tas varētu būt par spēcīgu impulsu tūrisma attīstībai Mālpils novadā, kas ļautu mums visiem izstrādāt gatavu tūrisma produktu, ko pārdot mūsu valsts un ārzemju tūristiem.

Biedrības „Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs
 

Atpakaļ